ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ประกาศปิดสถานศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่

  694 ครั้ง
22 ธ.ค. 2563
ผู้เขียน : teerawat
694 ครั้ง

22 ธ.ค. 2563
ผู้เขียน : teerawat

จากที่มีข่าวการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ระลอกใหม่ ที่จังหวัดสมุทรสาคร และเกิดการกระจายของเชื้อไวรัสไปยังจังหวัดต่างๆ

โรงเรียนตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การเปิดและ ปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๑) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔ โรงเรียนจึงแจ้งดำเนินการดังนี้ 

๑. ปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๒. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ทุกรายวิชา 

๓. งดกิจกรรมภายในโรงเรียน การประชุม อบรมทุกประเภท 

๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ

 

ลิงค์ไฟล์ประกาศ

ข่าวอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

68 หมู่ 7 ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1072630455
รหัส Smis 8 หลัก : 630455
รหัส Obec 6 หลัก : 630455
...
ปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เข้าชมทั้งหมด : 45,634 คน
วันนี้ : 8 คน
เมื่อวานนี้ : 56 คน
Teerawat Sriwattanang - Web Dev. 2020